logo
ACCOUNT
KCH
--
DASHBOARD

Base Account TVL

$

Base Yield Last 7-day APR

Base Account TVL

$

Base Yield Last 7-day APR

Turbo Account TVL

$

Base Yield Last 7-day APR

Base account draw

Total rewards distributed

$

Kaching! 

Tier 1

Kaching!
Kaching!
$

Jackpot 

Tier 2

Jackpot
Jackpot
$

All In 

Tier 3

All In
All In
$

Ante Up 

Tier 4

Ante Up
Ante Up
$

Join the community

Base account draw

Total rewards distributed

$

Kaching! 

Tier 1

Kaching!
Kaching!
$

Jackpot 

Tier 2

Jackpot
Jackpot
$

All In 

Tier 3

All In
All In
$

Ante Up 

Tier 4

Ante Up
Ante Up
$